Деструктор ЕКОСТЕРН® – перший крок до розумного землеробства та біологізації

 Деструктор ЕКОСТЕРН® – перший крок до розумного землеробства та біологізації фото, ілюстрація

У аграріїв поняття «деструктор рослинних решток» асоціюється з пришвидшенням деструкції і мінералізацією органічних речовин у ґрунті. Здійснення цих процесів можна досягти як за допомогою мінеральних і органічних сполук, так і мікробіоти ґрунту.Звуження сівозмін та широке засто­сування агрохімікатів спричинює формування пулу природних де­структорів — мікроорганізмів, які є патогенами рослин. Розмножуючись та зи­муючи на рештках відмерлих рослин по­переднього року, вони інфікують рослини наступного вегетаційного сезону. Також за­гострюються алелопатичні прояви, в ґрунті накопичуються залишки пестицидів та ін­ших ксенобіотиків. І саме ці наслідки по­рушення рівноваги в екосистемі важливо нівелювати. Спроба застосовувати хімічні засоби в цій ситуації лише поглиблює ди­сбаланс.

Компанія БТУ-ЦЕНТР провела низку ла­бораторних і польових дослідів і прийшла до висновку, що реальним та ефективним способом запуску відновлювальних проце­сів в екосистемі ґрунту є видове розширен­ня мікробного ценозу. Це можливо завдяки внесенню агрономічно корисної мікробіо­ти, живі клітини якої входять до складу біо­логічних препаратів, зокрема деструкторів.

 Завдяки деструкторам можна відновити екосистему ґрунту, збагатити його гумусовими речовинами та покращити структуру

Завдяки деструкторам можна відновити екосистему ґрунту, збагатити його гумусовими речовинами та покращити структуру

Деструктор Екостерн® — класика, перевірена часом

ЕКОСТЕРН® КЛАСИЧНИЙ уже 8 років кон­тролює деструкцію побічної продукції і рослинних решток на полях 1700 господарств по всій Україні, зокрема 15 потужних агро­холдингів. Це унікальна розробка компанії БТУ-ЦЕНТР, якою користуються уже в 13 країнах світу.

До складу препарату входять мікроорга­нізми, які здатні пригнічувати патогени сіль­ськогосподарських культур, деструктувати залишки ксенобіотиків, сприяти зниженню рівня фітотоксичності рослинних залишків.

Водночас, ці біологічні агенти складають достойну конкуренцію патогенам у ніші, яка відведена природою деструкторам, і забез­печує якісну деструкцію, сприяє збагачен­ню ґрунту гумусовими речовинами, поліп­шує його структуру.

У 2021 році ЕКОСТЕРН® КЛАСИЧНИЙ бу­ло підсилено новим комплексом мікроорганізмів. Оновлений склад включає 8 штамів роду Bacillus, Paenibacillus Polymyxa, 2 шта­ми роду Azotobacter, Enterobacter, Enterococcus, Agrobacterium та два штами грибів роду Trichoderma. Ці мікроорганізми є активними деструкторами рослинних решток, сприяють загальному поліпшенню фітосанітарного стану ґрунту та його біологічної активності.

Розумний підхід до кожного поля — деструктори для точного землеробства

Різні ґрунтові відміни, кліматичні умо­ви і, головне, різна інтенсивність сільсько­господарського використання потребу­ють постійного удосконалення формуляції ЕКОСТЕРН®з метою адаптації до різних умов застосування препарату.

Мікробіологи БТУ-ЦЕНТР розробили лі­нійку деструкторів для точного землероб­ства, нові композиції препарату дають змогу сформувати індивідуальний, розумний під­хід до кожного поля і господарства.

У результаті отримали такі нові продукти:

  • Ecostern Light (Екостерн®Лайт)
  • Ecostern Bacterial (Екостерн®Бактеріальний)
  • Ecostern Triсhoderma (Екостерн®Триходерма)
  • Ecostern No-till (Екостерн®Ноу-тілл)

Серед запропонованих нових марок є препарати з бактеріальною складовою — Екостерн® Бактеріальний, грибною складовою — Екостерн® Триходерма та комплексні — Екостерн® Лайт, Екостерн® Ноу-тілл та Екостерн® Класичний.Команда науковців БТУ-ЦЕНТР, маючи ши­року колекцію штамів агрономічно цінних мікроорганізмів, продовжує селекцію (від­бір) нових, активніших штамів. Це дає мож­ливість постійно вдосконалювати препарати.

Нові марки відрізняються від базової се­лективністю дії в агроценозі, залежно від умов застосування. Якщо базову марку ЕКОСТЕРН®, що включає спори бактерій і конідії грибів, виробник пропонує вноси­ти влітку, після збирання зернових, чи во­сени, після збирання кукурудзи, соняшника, контролюючи температурний режим і ре­акцію середовища, то в нових композиціях ЕКОСТЕРН®враховано особливості ґрунто­во-кліматичних умов і розвиток агроценозу.

ЕКОСТЕРН® БАКТЕРІАЛЬНИЙ

ЕКОСТЕРН® Бактеріальний - деструктор стерні

ЕКОСТЕРН® БАКТЕРІАЛЬНИЙ не має грибної складової, а лише спори і цисти бактерій – активних деструкторів із широ­ким спектром впливу на оздоровлення еко­системи ґрунту. Цей деструктор — стійкий до несприятливих температурних умов, то­му його рекомендовано використовувати в південно-східних регіонах країни, на тери­торіях з ґрунтами підвищеної лужності (рН більше 7) та за екстремальних температур довкілля. В умовах високих літніх (до 45 °С) та низьких осінніх температур ЕКОСТЕРН® БАКТЕРІАЛЬНИЙ ефективніший, порівняно з іншими марками ЕКОСТЕРН®. Після внесення препарату в полі потрібно в перші одну-три доби після застосування провести оранку або дискування. Деструкційна активність мі­кроорганізмів посилюється за внесення 5– 15 кг/га д.р. азоту. Ця марка деструктора, ма­ючи стабільні фізико-хімічні і біологічні вла­стивості, є найзручнішою для бакових сумі­шей з агрохімікатами.

 

ЕКОСТЕРН® ТРИХОДЕРМАЕКОСТЕРН® Триходерма - деструктор стерні

ЕКОСТЕРН® ТРИХОДЕРМАнавпаки, не містить бактерій, та дає змогу захистити від ґрунтових патогенів та посилити деструк­цію. Екостерн® Триходерма пригнічуює розвиток таких фітопатогенів як Pythium, Rhizoctonia, Botrytis, Phoma, Sclerotinia, Fusarium, ColletotrichumAscochyta, AlternariaPhytophthora, Helminthosporium, Verticillium, Erysiphaceae, Peronospora та інші.

До його складу входить від одного до чотирьох штамів активних грибів роду Trichoderma. Ця марка пропонується для застосування навесні та восени в рядок під час сівби культур з метою захисту схо­дів рослин і оздоровлення ґрунту, а також восени під культивацію чи боронування, для забезпечення ефективної деструкції решток після збирання урожаю. За про­гнозу погіршення фітосанітарного стану посівів препарат ЕКОСТЕРН® ТРИХОДЕР­МА доцільно застосовувати фоліарно як для попередження хвороб, так і за поя­ви осередків враження рослин. Оптималь­ні результати препарат демонструє за тем­пературного режиму від 5 до 30 °С. Для активізації діяльності гриба Trichoderma додаткове внесення азотних добрив не є обов’язковим.

ЕКОСТЕРН® НОУ-ТІЛЛ

ЕКОСТЕРН® Ноу тілл - деструктор стерні

ЕКОСТЕРН® НОУ-ТІЛЛ містить як бак­теріальну компоненту, так і гриби. Оскіль­ки в технологіях No-till, Strip-till, Mini-till відсутня можливість глибокого загортання препарату в ґрунт, то було запропоновано композицію зі штамів бактерій, які проду­кують більшу кількість слизу (полісахари­дів), порівняно з іншими активними мікро­організмами-деструкторами. Це допомагає живій біологічній компоненті препарату краще закріплюватись на поверхні решток, а за посушливих умов концентрувати біль­шу кількість вологи. Перевага надавалась також штамам бактерій і грибів, що пе­реважають інші за інтенсивністю синтезу проявів антагоністичних властивостей. Ад­же систематичне надходження маси рос­линних решток на поверхню ґрунту та їх­нє накопичення передбачає можливість активізації патогенів. Оптимальна продук­тивність мікроорганізмів препарату забез­печується за температури від 5 до 30°С, а додавання до бакової суміші прилипа­ча Липосам®підсилює позитивний ефект від застосування препарату. Азот додава­ти не потрібно.

 

ЕКОСТЕРН® ЛАЙТ

ЕКОСТЕРН® Лайт - деструктор стерні

ЕКОСТЕРН® ЛАЙТ — це пробіотик для ґрунту, який включає бактерії, гриби і неспо­рові форми, що продукують слиз. Він сприяє поліпшенню азотного живлення та підсилен­ню вологоутримувальної здатності завдя­ки композиції бактерій, що синтезують біль­ше слизу і біологічно активних речовин, які, своєю чергою, сприяють нівелюванню алело­патичних проявів, деструктують залишки пе­стицидів, позитивно впливають на рослини в умовах стресу. Але препарат залишається деструктором із вираженими фунгіцидними властивостями. Його рекомендують вносити влітку та ранньої осені. Тоді, окрім перерахо­ваних вище ефектів, є можливість ще й по­ліпшити азотне живлення та підсилити воло­гоутримувальну здатність ґрунту.

Препарат потрібно вносити вранці або ввечері з одночасним загортанням у ґрунт (дискування або оранка). Оптимальний ді­апазон температур для препарату — від 5 до 30 °С. Азотні добрива нормою 0– 10 кг/га (по д. р.) підсилюють деструктую­чу здатність мікроорганізмів. Утім, заува­жимо, що акцент на бактерії, які утворюють більше слизу, може утруднювати фізико-хі­мічну сумісність цього препарату з іншими агрохімікатами у бакових сумішах.

Інтенсивність деструкції – дослідження науковців

В Інституті прикладної біотехнології БТУ-ЦЕНТР у 2020 р. були проведені модель­ні і лабораторні дослідження різних марок ЕКОСТЕРН®. Інтенсивність деструкції визна­чали з використанням соломи пшениці і дер­ново-підзолистого ґрунту, який має слабкий рівень кислотності, високу забезпеченість фос­фором і калієм, низьку — азотом. Моделювали внесення 10 т/га соломи в шар ґрунту 0–10 см. Виявили, що за 30 днів компостування в по­судинах із різними марками ЕКОСТЕРН®де­структувалось 25–31 % соломи без додатково­го внесення азоту та 36–43% із азотом.

Фунгіцидний вплив препаратів на най­поширеніших збудників хвороб у рослин продемонстровано на фото. Всі препарати пригні­чували ріст і розвиток патогенних грибів.

С. Корсун, доктор с.-г. наук, Інститут прикладної біотехнології БТУ-ЦЕНТРНаші партнери

Замовити зворотній дзвінок

Залиште своє ім'я та номер телефону і ми вам перетелефонуємо

Дякуємо! Перетелефонуємо Вам у найближчий час