UA RU EN

ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМПЛЕКСНОГО МІКОРИЗНОГО ПРЕПАРАТУ МІКОФРЕНД® У ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ СОЇ

Журнал Агроном, травень 2018 року
Застосування ефективних біопрепаратів для обробки насіння бобових культур, що забезпечують підвищення фіксації біологічного азоту в їх посівах та покращують фунгіцидну дію, є важливим елементом технології вирощування у збільшенні урожайності, зниженні собівартості продукції, біологізації технології вирощування тощо.

Компанія «БТУ-Центр» спільно з Вінницьким національним аграрним університетом і Хмельницькою державною сільськогосподарською дослідною станцією Інституту кормів та сільського господарства Поділля (ДСГДС ІКСГП) НААНУ провела дослідження з вивчення комплексного застосування при обробці насіння сої інокулянта Різолайн і протектора Різосейв із новим комплексним мікоризним препаратом МікоФренд.

Особливістю інокулянта Різолайн® є чотири штами Bradyrhizobium japoniсum, які пристосовані до різних ґрунтово-кліматичних умов, а також використання протектору Різосейв®, що дає змогу проводити обробку насіння сої за 5–7 діб до сівби.

Для нового комплексного мікоризного препарату МікоФренд® характерні утворення ендо-ектомікоризи з потужною адсорбційною здатністю, посиленою фунгіцидною і бактерицидною дією, покращення забезпеченості елементами живлення. До його складу входять такі мікроорганізми: Glomus, Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus muciloginosus, Enterobacter, Pseudomonas fluorescens, Trichoderma harzianum, Streptomyces sp.

ХМЕЛЬНИЦЬКА ДСГДС ІКСГП 

2018-05-07_10-20-44.pngКліматичні умови весни 2017р. сповільнювали появу сходів і стримували ріст сої через прохолодні ночі та незначну кількість опадів. Температура повітря літніх місяців значно перевищувала середні багаторічні показники, але при цьому спостерігався досить сприятливий режим зволоження ґрунту в червні (120,8 мм). У липні (до третьої декади) опади були незначними. У період із третьої декади липня до третьої декади вересня склались сприятливі гідротермічні умови для росту та дозрівання сої.

Ґрунт – чорнозем опідзолений, середньосуглинковий. Вміст гумусу – 3,3–3,7%, рН (сольовий) – 5,7.
Попередник – овес. Норма висіву сої сорту Сіверка – 700 тис. зернин на 1 га.
Досліджували варіанти обробки насіння:
1. Без інокуляції (контроль);
2. Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т);
3. Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т) + МікоФренд (1,5 л/т).
Агротехніка вирощування сої – загальноприйнята. По вегетації у фазу 2–3 трійчастих листків та у фазу бутонізації проводилась обробка посівів біопрепаратами Органік-баланс
(0,5 л/га), Хелпрост соя (1,0 л/га), Хелпрост бор (0,5–1,0 л/га) із прилипачем Липосам (0,25 л/га).
Як показали результати досліджень, обробка насіння біопрепаратами позитивно впливає на показники елементів структури сої (рис. 1).
Застосування інокулянту Різолайн 2 л/т із протектором Різосейв 2 л/т збільшує біометричні показники до 15% (табл. 1). Поєднання при обробці насіння інокулянту з мікоризоутворюючим біопрепаратом МікоФренд у нормі 1,5 л/т дало змогу підвищити показники елементів структури порівняно з контролем на 5–19%, порівняно з інокулянтом Різолайн – до 5%.
Результати обліку урожайності свідчать, що обробка насіння сої інокулянтом Різолайн 2 л/т із протектором Різосейв 2 л/т збільшує врожайність культури порівняно з контролем на 0,45 т/га (рис. 2).
Поєднання при обробці насіння інокулянта (Різолайн 2 л/т + Різосейв 2 л/т) із мікоризним біопрепаратом МікоФренд 1,5 л/т збільшує отриманий приріст урожайності до 0,58 т/га (НІР05 – 0,041 т/га). Застосування комплексу досліджуваних препаратів, порівняно з варіантом інокулювання, сприяє збільшенню урожайності сої на 0,13 т/га.
Умовно чистий прибуток від застосування інокулянту Різолайн(при ціні на сою 10500 грн/т) становить 4614 грн/га, а за поєднання інокулянту Різолайн із мікоризним препаратом МікоФренд – 5843 грн/га.

2018-05-07_10-11-30.png

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Температурний режим у травні-серпні був вищим, ніж середні багаторічні показники, спостерігалася суха спекотна погода. Найменше опадів впродовж періоду вегетації випало в червні – 25,9% від норми, а в інші місяці їх кількість становила 40,4–57,8%, що призвело до дефіциту вологи.

Ґрунт – сірий лісовий середньосуглинковий на лесі з вмістом гумусу в орному шарі 1,99%, рН сольової витяжки 5,6. Попередник – ячмінь ярий.

Норма висіву сої сорту Медісон – 600 тис. зернин на 1 га.

Досліджували варіанти обробки насіння:

1.              Без інокуляції (контроль);

2.              Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т);

3.              Різолайн + Різосейв (2 л/т + 2 л/т) + МікоФренд (1,0 л/т).

Агротехніка вирощування сої – загальноприйнята.

За результатами досліджень в умовах 2017 р. найефективнішим виявився варіант, що передбачав поєднання при обробці насіння сої інокулянта Різолайн 2 л/т і протектора Різосейв 2 л/т з мікоризним біопрепаратом Мікофренд 1 л/т. У підсумку висота рослин зросла на 3 см, висота прикріплення нижніх бобів збільшилась на 2,7 см, що запобігає зменшенню втрат при збиранні.

На початок фази наливу насіння площа листкової поверхні зросла на 3,1 тис. м2/га, що позитивно вплинуло на збільшення таких показників, як кількість бобів на рослині, кількість насінин у бобі та масу 1000 насінин.

Таким чином, за рахунок збільшення показників продуктивності сої отримано приріст від застосування досліджуваних біопрепаратів (рис. 3).

2018-05-07_10-17-56.png

2018-05-07_10-19-26.png

Приріст урожайності від застосування інокулянту Різолайн 2 л/т із протектором Різосейв 2 л/т становив 0,33 т/га (НІР05 т/га – 0,095). Поєднання інокулянту при обробці насіння сої з мікоризним біопрепаратом МікоФренд 1 л/т збільшило отриманий приріст урожайності до 0,49 т/га. 

Застосування комплексу досліджуваних препаратів, порівняно з варіантом інокулювання, сприяло збільшенню урожайності сої на 0,16 т/га.

Отже, умовно чистий прибуток внаслідок застосування інокулянту Різолайн (при ціні на сою 10500 грн/т) становить 3354 грн/га, а за поєднання інокулянту Різолайн з мікоризним препаратом МікоФренд – 4943 грн/га.

2018-05-07_10-18-49.png

Таким чином, за результатами проведених досліджень рекомендується для підвищення використання генетичного потенціалу сої при обробці насіння поєднувати інокулянт Різолайн 2 л/т із мікоризним біопрепаратом