ДОСЛІДЖЕННЯ: ЧИ РЕАЛЬНЕ ПОКРАЩЕННЯ ЗАСВОЄННЯ NPK ЗА РАХУНОК РК-МОБІЛІЗАТОРІВ

Родючі ґрунти – фундамент будь-якої агротехнології. Поживний режим ґрунту формується під впливом складної системи екологічних чинників. Мікробні угруповання ґрунту становлять найбільший ресурс біологічного різноманіття та значною мірою визначають його родючість. Мікроорганізми перебувають у тісній взаємодії з усіма компонентами біоценозу, формуючи систему «ґрунт-рослина-мікроорганізми», за участю яких відбувається деструкція органічної речовини, кругообіг біогенних елементів, збереження родючості та забезпечення рослин необхідними поживними речовинами.


Що досліджували?

Для дослідження реальних властивостей РК-мобілізаторів було обрано популярний біологічний препарат Граундфікс виробництва української компанії БТУ-ЦЕНТР. Граундфікс – PK-мобілізатор та N-фіксатор, до складу якого входить комплекс мікроорганізмів, які здатні із нерозчинних сполук переводити фосфор і калій у легкодоступні для рослин форми, а також фіксувати азот з атмосфери та робити доступним для рослини. За рахунок вивільнення фосфору та калію, зокрема з ґрунту та мінеральних добрив, підвищується їх засвоєння рослиною. Крім того, Граундфікс поліпшує структуру ґрунту, його повітро- і вологозабезпеченості, а бактерії, що входять до його складу, продукуються карбонові кислоти, амінокислоти, ферменти, фітогормони, антибіотики та інші речовини, необхідні для поліпшення адаптивних та імунних властивостей рослини.

Як наслідок, добрива працюють ефективніше, що дозволяє збільшити прибуток з гектару за рахунок зниження витрат на внесення інших добрив до 30% та підвищити врожайності культур до 25%.

За останніх щонайменше 5 років спеціалісти компанії БТУ-ЦЕНТР провели більше 60 досліджень щодо ефективності використання Граундфікс на різних культурах і під різні способи внесення препарату. Давайте розглянемо результати дослідження 2021 року, які отримали на пшениці озимій та соняшнику у двох природно-кліматичних зонах у п’яти ключових наукових установах України.

Дослідження на пшениці озимій

Дослідження на пшениці озимій проводилися в Інституті сільського господарства Степу (ІСГС НААН) та Хмельницькій державній сільськогосподарській дослідній станції ІКСГП НААН (ХДСГДС ІКСГП НААН), де були різні вихідні умови, зокрема вміст азоту, калію та фосфору. Більше наведено у таблиці нижче.

Дослідний інститут

Інститут сільського господарства Степу

Хмельницька державна сільськогосподарська дослідна станція

Тип грунту

чорнозем звичайний важкосуглинковий

чорнозем слабоопідзолений середньосуглинковий

Культура

пшениця озима Наснага

пшениця озима Богдана

Попередник

чорний пар

люцерна посівна 2 року використання

Мінеральне живлення

N58P16K16

N70P60K60

Вміст гумусу

4,7 %

2,8-2,9 %

Вміст лужногідролізованого азоту

13,7 мг

17–19,3 мг

Вміст рухомого фосфору

10,0 мг

20,8–22,6 мг

Вміст обмінного калію

15,1 мг на 100 г ґрунту

8–12 мг на 100 г грунту

pH

5,8

5,8–6,2

 

Враховуючи аналіз ґрунту спеціалісти БТУ-ЦЕНТР застосували PK-мобілізатор Граундфікс у нормі 3 л/га в передпосівну культивацію. Це позитивно вплинуло на мікологічний стан ґрунту, вміст патогенів знизився відповідно на 22,2 та 44,4 %. При цьому підвищилося засвоєння макроелементів пшеницею і відповідно став більшим їх виносом з урожаєм. Це відобразилося у незначнім зниженні порівняно до контролю вмісту легкогідролізованого азоту, рухомого фосфору та обмінного калію під кінець вегетації. Важливо, що в умовах північного степу Правобережжя України було отримано не лише підвищення урожаю, а й збільшення вмісту рухомого фосфору в ґрунті.

При внесенні Граундфікс покращилися важливі показники продуктивності пшениці озимої: зросла довжина колосу на 4,4, 9,9 %, кількість зерен у колосі - 7,0, 17,6 %, маса зерна з колоса - 8,7, 22,6 % та маса 1000 зерен - 1,7, 4,4 %. Завдяки цьому збільшилась урожайність пшениці озимої, як в умовах чорноземної зони північного Степу Правобережжя України, так і в умовах північно-західної частини Правобережного Лісостепу України (рис. 1, 2). Приріст урожайності склав 0,48 та 0,5 т/га (8,59 і 9,36 % до контролю).

   Рис. 1. Урожайність пшениці озимої за використання Граундфікс в ІСГС НААН


Рис. 2 Біологічна урожайність пшениці озимої за використання Граундфіксу в ХДСГДС ІКСГП НААН

Дослідження на соняшнику

Випробування Граундфікс проводили також на посівах соняшнику в зоні Лісостепу (Вінницькому національному аграрному університеті) і Степу (Одеському державному аграрному університеті та Інституті зрошуваного землеробства НААН) України.

У Вінницькому національному аграрному університеті дослідні ділянки були закладені на сірому лісовому середньосуглинковому грунті, який мав рН – 4,6-4,9, вміст гумусу – 2,5%, лужногідролізованого азоту 84-98,7 мг/кг, рухомого фосфору – 150-231 мг/кг, обмінного калію – 84-107,5 мг/кг. Попередник соняшника – кукурудза на зерно. У досліді використано гібрид соняшнику LG 5377.

Граундфікс застосовували у нормі 4 л/га під передпосівну культивацію, що дало змогу підвищити вміст поживних елементів в ґрунті та їх засвоєння. Аналіз даних свідчить про збільшення вмісту легкогідролізованого азоту на 2,8 мг/кг, рухомого фосфору - 25 мг/кг, рухомого калію - 12,5 мг/кг в ґрунті на кінець вегетації, а також зниження вмісту патогенів у ньому на 7,1 %. Це в свою чергу позитивно вплинуло на ріст і розвиток рослин і відобразилося у підвищенні урожайності соняшнику, приріст склав 0,19 т/га (8,8%) за рівня на контролі 2,15 т/га (рис. 3).


Рис. 3 Урожайність соняшнику за використання Граундфіксу у Вінницькому національному аграрному університеті.

У Одеському державному аграрному університеті дослідження проводилися на чорноземі південному важкосуглинковому, який мав pHсол 4,9–5 і вмісту гумусу - 2,76 %. У досліді сіяли гібрид соняшнику олійного LG 5663 CL, попередник - соняшник. Технологією вирощування було передбачено застосування ґрунтового гербіциду Оскар Преміум у нормі 3,5 л/га. Досліджували два способи внесення препарату: Граундфікс 5 л/га в передпосівну культивацію та Граундфікс 5 л/га з ґрунтовим гербіцидом Оскар Преміум після посіву соняшника.

У результаті підвищення засвоєння поживних елементів з ґрунту спостерігалося за обох способів внесення. Це позитивно вплинуло на продуктивність соняшнику: діаметр кошика збільшився на 0,5 см (в передпосівну культивацію) і відповідно на 0,8 см (з ґрунтовим гербіцидом), а маса 1000 зерен зросла на 3,52 і 4,55 г відповідно, маса насіння з кошика підвищилась на 2,12 і 8,97 г. Це дало приріст урожайності соняшника на +0,18 та 0,30 т/га за рівня на контролі 1,94 т/га (рис. 4). Підвищення урожайності сприяло і збільшенню виносу поживних речовин з урожаєм.


Рис. 4. Урожайність соняшнику за використання Граундфіксу у Одеському державному аграрному університеті.

В Інституті зрошуваного землеробства НААН дослідження проводилися на темно-каштановому середньосуглинковому грунті з рН - 7,1, вмістом гумусу - 2,2 %, нітратного азоту - 4,8 мг/кг, рухомого фосфору - 48,7 мг/кг та рухомого калію – 387 мг/кг ґрунту. Сівба проводилися гібридом соняшнику Славсон за попередника – пшениця озима. Після сівби вносився ґрунтовий гербіцид Хортус. Також додатково вносили добрива вносили в дозі N45P30.

Застосування Граундфікс дозволило оптимізувати поживний режим ґрунту та знизити інфекційний фон, зокрема ураження рослин збудниками несправжньої борошнистої роси, фомозу, білої гнилі, особливо за внесення в рядок. Також це позитивно вплинуло на урожайність культури. Як результат: при внесенні Граундфікс в нормі 5 л/га під передпосівну культивацію отримано приріст 0,11 т/га, за використання 5 л/га біопрепарату з ґрунтовим гербіцидом – приріст 0,16 т/га, а при застосуванні 0,75 л/га Граундфікс в рядок – приріст 0,21 т/га, порівняно до контролю 2,25 т/га.


Що в підсумку?

Таким чином, дослідження у провідних наукових установах доводять необхідність і ефективність застосування PK-мобілізатора Граундфікс для активізації позитивних ґрунтово-біологічних процесів, відновлення мікрофлори ґрунту, підвищення його родючості та реалізації генетичного потенціалу як соняшника, так і озимої пшениці.

За результатами досліджень у трьох наукових установах, які розміщенні у Лісостепу та Степу України з’ясовано, що за різних способів внесення біопрепарату Граундфікс на соняшнику спостерігається позитивна тенденція кращого засвоєння поживних елементів з ґрунту, що і відобразилося у підвищенні структурних елементів урожаю та урожайності культури.

За результатами досліджень на пшениці озимій, які були проведені у двох природно-кліматичних зонах України (Лісостепу та Степу) встановлено, що застосування Граундфікс під передпосівну культивацію в дозі 3 л/га дозволило отримати також отримати приріст урожайності та краще засвоєння культурою макроелементів.


Наші партнери