І КУКУРУДЗІ ТРЕБА МІКОРИЗА

Практичний посібник аграрія (рослинництво) 2(115)/2018 www.agroexpert.ua

Останнім часом аграрії звертають дедалі більшу увагу на підвищення продуктивності культур шляхом використання біологічних методів, зокрема за допомогою мікоризації.

Mikorysa_i_kukurudza_II_02_2018_VI-1.jpg

Мікориза допомагає рослинам отримувати вологу та елементи живлення навіть за несприятливих умов. Інтенсивні агротехнології, направлені на досягнення високих урожаїв, виснажують ґрунти та знищують їхню корисну мікрофлору, внаслідок чого гинуть угрупування бактерій та грибів, які в природі активно співпрацюють із рослинами. Тому виникає потреба в додатковому використанні біопрепаратів, призначених для заселення насіння різних культур необхідними їм мікроорганізмами.


Зокрема – грибами, що разом із корінням рослин утворюють мікоризу. В основі відносин між рослиною і грибом лежить обмін продуктами метаболізму, внаслідок чого гриб отримує вуглеводи, а рослина – додаткову воду та фосфор, азот, калій, цинк, мідь тощо в доступній формі. Крім цього, цей синергізм оптимізує гормональний баланс рослин, посилює імунітет та стресостійкість. До речі, у природі мікориза не існує без бактерій. Тому розробники біопрепаратів пропонують для аграріїв як препарати з мікоризними грибами, так і з комплексом грибів і бактерій.


Особливістю сучасних комплексних мікоризних препаратів є утворення ендо-ектомікоризи з потужною адсорбційною здатністю, посиленою фунгіцидною й бактерицидною дією.


Досліди, проведені торік на базі Вінницького національного аграрного університету, продемонстрували вплив обробки насіння кукурудзи комплексним мікоризним препаратом на її продуктивність. Препарат містив Glomus vs, Trichoderma harzianum, Bacillus megaterium var., Phosphaticum, Вacillus muciloginosus, Enterobacter spp., Pseudomonas fluorescein, Bacillus subtilis, Streptomyces spp. Ефективність досліджували на 3-х варіантах: без обробки (контроль) і з обробкою в нормі 2 та 4 л/т.

Таблиця 1. Формування площі листкової поверхні рослин кукурудзи, тис. м2/га

Варіант

Фаза росту і розвитку кукурудзи

11 листків

викидання волоті

молочно-воскова стиглість

воскова стиглість

1. Контроль (без обробки)

18,2

24,6

38,2

36,7

2. Мікоризний препарат, 2 л/т

21,6

30,4

45,3

43,0

3. Мікоризний препарат, 4 л/т

24,1

37,9

50,2

48,3

 

Таблиця 2. Аналіз елементів продуктивності рослин кукурудзи

Варіант

Кількість рядів зерен, шт.

Кількість зерен у ряду, шт.

Маса 1000 насінин, г

Контроль (без обробки)

12

26,8

286,3

Мікоризний препарат, 2 л/т

14

31,6

293,2

Мікоризний препарат, 4 л/т

16

38,8

312,8

 

Урожайність кукурудзи залежно від норми обробки
насіння мікоризним препаратом, т/га

Mikorysa_i_kukurudza_II_02_2018_VI-2.jpg

Mikorysa_i_kukurudza_II_02_2018_VI-3.jpg

Середні температурні показники протягом травня – серпня 2017 р. були вищими за середньо багаторічні, відтак спостерігалась суха спекотна погода. Опадів упродовж періоду вегетації випало найменше в червні (25,9% від норми), а в інші місяці їх кількість становила 40,4–57,8%, що призвело до дефіциту вологи.

Проте у варіантах із обробкою насіння мікоризним препаратом фази розвитку кукурудзи (до викидання волоті) наставали швидше на 3–5 днів порівняно з контролем. Але надалі спостерігалось подовження тривалості розвитку на варіантах із застосуванням препарату й фаза молочно-воскової стиглості настала на 2–4 дні пізніше, ніж на контролі – на 92-й день. Тривалість вегетаційного періоду до повної стиглості на досліджуваних варіантах подовжилась до 115 днів (контроль – 109 днів).

Використання препарату позитивно вплинуло на формування листкової поверхні рослин кукурудзи (табл. 1). Так, за обробки насіння препаратом у нормі 4 л/т у фазі молочно-воскової стиглості сформувалась найбільша площа листкової поверхні – 50,2 тис. м2/га. Найменші показники були на контролі – 38,2 тис. м2/га.

Триваліше проходження фаз розвитку кукурудзи, формування більшої площі листкової поверхні та її продуктивності на варіантах із обробленим насінням сприяло поліпшенню основних показників продуктивності кукурудзи (табл. 2). Так, на варіантах із обробкою зростала кількість  рядів у качані, а саме за норми препарату 2 л/т їх кількість була 14 рядів, за норми 4 л/т – 16, а на контролі – 12 рядів. Така сама тенденція спостерігалась і за іншими показниками. За обробки насіння кукурудзи препаратом у нормі 2 л/т кількість зерен у ряду, порівняно з контролем, зростала на 17,9%, а за підвищення норми до 4 л/т – на 44,8%. Прибавка урожайності на досліджуваних варіантах збільшилася на 0,91 та 1,68 т/га, а маса 1000 зерен на 2,4 і 9,3% відповідно до контролю.

Розрахунок економічної ефективності від застосування обробки насіння кукурудзи мікоризним препаратом у нормі 2 і 4 л/т показав, що отриманий умовно-чистий прибуток становить відповідно 3963 і 7310 грн/га (за ціни на кукурудзу 4400 грн/т).

Олександр Шморгун
кандидат с-г наук агроном компанії «БТУ-Центр»

Наші партнери