Граундфікс® — ґрунтове біодобриво для покращення мікробіологічних процесів в ґрунті та підвищення врожайності культур

Журнал "Пропозиція"
Останніми роками в Україні відбувається інтенсифікація рослинництва. Це призводить до використання великої кількості мінеральних добрив і пестицидів. Від інтенсивної хімізації страждає корисна біота ґрунту, яка відповідає за ґрунтотворні процеси. В результаті переважають процеси мінералізації гумусу над гуміфікацією, збільшується кількість ґрунтових патогенних мікроорганізмів, посилюються деградаційні процеси та знижується родючість ґрунту.

В управлінні природної родючості ґрунтів особливе значення відіграють мікробні угрупування кореневої зони рослин. Для корекції їх складу і функцій та для підвищення врожайності рослин застосовують мікробні препарати. Спеціалісти компанії БТУ-ЦЕНТР для покращення мікробіологічних процесів в ґрунті та підвищення врожайності культур створили біопрепарат Граундфікс®.

Граундфікс® підвищує ефективність використання внесених мінеральних добрив, проводить мобілізацію недоступних форм фосфору та калію в легкодоступні, покращує розвиток кореневої системи та процеси засвоєння поживних елементів, накопичення цукрів у вузлі кущення та ін. Біопрепарат покращує адаптивні та імунні властивості рослин, оздоровлює ґрунт (пригнічує розвиток фітопатогенів), сприяє відтворенню його родючості та запобігає деградації. До складу препарату входять такі мікроорганізми: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter, Paenibacillus polymyxa. Загальне число життєздатних клітин (0,5 - 1,5) х 109 КУО/см3, а також інша корисна мікрофлора (молочнокислі бактерії, продуценти ферментів).

Одним із механізмів впливу мікроорганізмів на ріст і розвиток рослин є виділення ними біологічно активних речовин. Бактерії здатні продукувати білки, вітаміни, інсектициди, ауксини, гібереліни, цитокініни, а також органічні кислоти та амінокислоти.

Ауксини відповідають за поділ і диференціацію рослинних клітин і тканин, стимулюють проростання насіння і бульб, прискорюють процеси коренеутворення, координують вегетативний ріст, тропізм, плодоутворення.

Гібереліни впливають на поділ і елонгацію клітин, які входять до складу інтеркалярних меристем, на стимулювання цвітіння, активацію синтезу мембран і амілолітичних ферментів.

Цитокініни регулюють різні фізіологічні процеси: активізують синтез РНК і білка в клітинах шляхом активізації РНК-полімерази, стимулюють поділ рослинних клітин, сприяють розгалуженню, стимулюють проростання насіння, регулюють формування хлоропластів, підвищують стабільність фотосинтетичного апарату за водного стресу, сприяють стійкості клітин до несприятливих умов навколишнього середовища.

Амінокислоти є будівельним матеріалом для формування (розвитку та росту) клітин та виконують багато інших важливих функцій у рослинних організмах. Вони беруть участь у білковому і вуглецевому обміні, включаються в процеси синтезу вітамінів, ферментів, входять до складу алкалоїдів, токсинів і багатьох інших метаболітів, а також впливають на процес проростання насіння та розвиток рослин. З амінокислот синтезуються білки, які в свою чергу утворюють прості ферменти і ферментативні комплекси. Саме від білків та їх якісного і кількісного складу в рослинах залежить стійкість рослин до стресових умов та подолання їх наслідків.

Дослідження з використання Граундфіксу® проводилися в наукових установах та на виробництві. У Сквирській дослідній станції органічного виробництва Інституту агроекології та природокористування НААНУ, 2018 р. проводились дослідження впливу ґрунтового біодобрива Граундфікс®, внесеного під основну культивацію, на урожайність соняшнику.

Грунт на дослідних ділянках – чорнозем типовий, легкосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі - 3,3 %, елементів живлення: азоту – 109 мг/кг, фосфору – 212 мг/кг, калію – 103 мг/кг. Обмінна кислотність , рН (сольовий) – 6,2.

Агротехніка вирощування для культур загальноприйнята. Основне удобрення N20P60K60. Підживлення проводилось аміачною селітрою та карбамідом в розрахунку N40. На третій день після посіву внесли ґрунтовий гербіцид Примекстра TZ Голд 500SC в нормі 3–4 л/га. Під час вегетації проти злакових бур’янів застосовувався Фюзілад Форте в нормі 1,5 л/га.

Дослідження обробки ґрунту Граундфіксом® під першу культивацію підтверджують, що підсилення мікробіоти ґрунту за рахунок введення корисних мікроорганізмів препарату сприяло кращому росту і розвитку рослин та підвищило урожайність культури. Застосування Граундфіксу® збільшило кількість сапрофітних організмів від 56,6% на контролі до 91,6 % при нормі 5 л/га. Кількість патогенів була знижена від 43,4 до 8,4%. За рахунок корисної біоти, яка поступила з препарату, підвищилась доступність елементів живлення рослин, що сприяло зростанню структурних показників та збільшувало врожайність культури. Використання біопрепарату сприяло приросту продуктивності соняшнику на 0,32 т/га за рівня на контролі 4,04 т/га (за норми Граундфіксу® 3 л/га). При подальшому підвищенні норми витрати препарату до 5 л/га урожайність зростає на 0,64 т/га до контролю (рис. 1). 

2019-03-15_20-34-06.png

Рис. 1. Біологічна урожайність соняшнику залежно від обробки грунту біопрепаратом Граундфікс®.

А ось результати іншого дослідження, що проводилося у Київській обл. у Богуславському районі. Проводились виробничі дослідження застосування Граундфіксу® в нормі 5 л/га у посівах соняшнику гібриду Конді. Грунт – чорнозем типовий, рН (сольовий) – 5,3-6,2. Попередник – пшениця озима.

За результатами досліджень встановлено, що при внесенні Граундфіксу® (5 л/га) продуктивність культури зростає від 3,66 т/га на контролі до 4,27 т/га. Отже, приріст становить 0,61 т/га, що свідчить про високу ефективність біопрепарату (рис. 2).

2019-03-15_20-34-55.png

Рис. 2. Урожайність соняшнику залежно від внесення Граундфіксу® (5 л/га)

 

Таким чином, використання ґрунтового біодобрива Граундфікс® під основну культивацію сприяє збільшенню кількості корисних мікроорганізмів в ґрунті. Ці мікроорганізми підвищують доступність фосфору, калію та азоту з ґрунту, підвищують коефіцієнт використання внесених мінеральних добрив, забезпечують рослини регуляторами росту, підвищують стійкість до хвороб, що сприяє  кращому росту і розвитку рослин і підвищує структурні показники. Завдяки цьому зростає урожайність сільськогосподарських культур та знижується собівартість продукції. В наукових установах за використання ґрунтового добрива Граундфікс® (5 л/га) приріст урожайності соняшнику до контролю становила 0,64 т/га за рівня на контролі 4,04 т/га. Перевірка наукових досліджень ефективності препарату підтверджується на виробництві, приріст врожаю на соняшнику складає 0,66 т/га за урожайності контрольного варіанту 3,66 т/га.

 


Наші партнери