ФОСФОРМОБІЛІЗАТОРИ ДЛЯ ОЗИМИХ

У розкритті генетичного потенціалу сільськогосподарських культур для формування максимальної продуктивності важливим є забезпечення їх біогенними елементами впродовж вегетації. Вагомим чинником у технології вирощування озимих культур є відновлення їх весняної вегетації. Проте особливість цього періоду полягає у тому, що за раннього початку відновлення вегетації розвиток озимих культур відбувається в умовах прохолодної погоди та короткого світового дня, що і викликає необхідність забезпечення культур основними елементами живлення, як макро- так і мікроелементами. 

Унаслідок проведення ранньовесняного підживлення зернових колосових культур на слаборозвинутих і зріджених посівах збільшується продуктивне кущення, на добре розвинених спостерігається зростання продуктивності колоса. Для відновлення вегетативної маса ріпаку озимого, яке наростає в перші тижні після відновлення вегетації, треба забезпечити культуру необхідною кількістю азоту, що збільшить приріст урожаю. 

Щодо фосфорних і калійних добрив, то їх вносять восени перед сівбою. Проте в останні два десятиліття обсяги їх внесення, порівнюючи з азотними, значно зменшились. Також слід зазначити, що проблема фосфорного та калійного живлення рослин полягає в тому, що валові запаси цих елементів у більшості ґрунтів є значущими, але залежно від типу ґрунту частка доступних елементів для рослин згідно з коефіцієнтом використання — незначна. Забезпеченість рослин рухомими сполуками фосфору та калію можливо покращити шляхом застосування в технології вирощування сільськогосподарських культур фосфорі каліймобілізаційних бактеріальних препаратів. 

Тому, для підвищення ефективності внесених мінеральних добрив і збільшення доступності наявних в ґрунті рухомих форм фосфору та калію рекомендується вносити з КАС ґрунтовий біопрепарат Граундфікс у ранньовесняне підживлення озимого ріпаку й озимих зернових культур. 

ПРО СУМІСНІСТЬ БАКТЕРІЙ ГРАУНДФІКС ІЗ КАС 

У лабораторних умовах було проведено дослідження щодо можливості сумісного внесення біопрепарату Граундфікс з КАС, а саме впливу добрива на життєздатність бактерій протягом 2 і 4 годин. Контролем слугувала стерильна водогінна вода. 

В усіх варіантах ступінь титру біопрепарату з додаванням КАС не був нижчим, ніж у контролі. Одержанні результати свідчать, що Граундфікс можливо сумісно використовувати із карбідноаміачноюї сумішшю (КАС). Протягом 2017–2020 рр. проводили виробничі дослідження із внесенням біопрепарату Граундфікс з КАС у посівах озимого ріпаку з нормою внесення 5 л/га та озимих зернових культурах з нормою – 3 л/га. Дослідження проводили за різних попередників, типів ґрунту та рівня pH (рис. 1). 

Рис. 1. Урожайність ріпаку озимого й озимих зернових культур

Хоча погодні умови у роки досліджень були різними, проте основні закономірності дії біопрепарату Граундфікс на агрохімічні показники ґрунту та продуктивність культур зберігалися. 

На посівах ріпаку озимого із внесенням рано навесні Граундфікс 5 л/га з КАС було отримано приріст урожайності від 3,31 до 5,0 ц/га (рис. 1). 

Підвищення врожайності культури відбувалося завдяки збільшенню кількості насінин у стручку та маси 1000 насінин. За внесення на озимих зернових культурах біопрепарату Граундфікс 3 л/га з КАС, залежно від технології, заведеної у господарстві, було отримано приріст по озимій пшениці від 1,9 до 5,3 ц/га, житу озимому — 2,2 ц/га. Слід зазначити, що краща дія Граундфікс спостерігалася у більш ранні строки внесення. Приріст урожайності культур відбувався внаслідок збільшення кількості зерен у колосі та маси 1000 зерен. 

РЕЗУЛЬТАТИ АГРОХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ ҐРУНТУ 

Оскільки основна функція біопрепарату спрямована на збільшення кількості рухомих форм фосфору та калію, то відбирали проби ґрунту для агрохімічного та мікробіологічного аналізу. Як показали результати агрохімічного аналізу ґрунту, на варіантах із внесенням Граундфікс майже завжди спостерігалося збільшення рухомих форм фосфору або його ступеня рухомості на посівах ріпаку озимого і пшениці озимої за різних строків відбору ґрунту (табл. 2). Зростання рухомих форм фосфору залежно від типу ґрунту і фази розвитку культури становило від 8,8 до 41,4%. Ступінь рухомості фосфору зростав на всіх типах ґрунтів. Кількість рухомого калію зростала від 5,9 до 13,2%. Ступінь рухомості обмінного калію зростав майже на всіх типах ґрунтів. Зниження кількості рухомих форм фосфору і калію в деяких дослідженнях пов’язано зі зростанням урожайності й відповідним підвищенням винесення поживних елементів з основною продукцією. 

ВПЛИВ НА БІОЛОГІЧНУ АКТИВНІСТЬ ҐРУНТУ 

Для визначення впливу Граундфікс на біологічну активність ґрунту проводили виділення грибів зі зразків ґрунту в чисті культури та визначення видового складу відповідно до загальноприйнятих методик (табл. 3). 

За результатами мікологічного аналізу ґрунту спостерігається зростання кількості сапротрофних видів на площах із внесенням Граундфікс. Тобто мікроорганізми, які входять до складу біопрепарату Граундфікс, активно конкурують із патогенними видами за місце існування в ґрунті, що позитивно впливало на ріст і розвиток культур. Кількість сапротрофних видів мікроорганізмів на площах із внесенням біопрепарату Граундфікс зростала на 4,1–41,0 % 

ЕКОНОМІЧНА СКЛАДОВА ФОСФОРМОБІЛІЗАТОРА 

Витрати на внесення Граундфікс на виробничих дослідженнях відповідно до норми становлять 375 і 625 грн/га. За розрахунку отриманого умовно чистого прибутку брали стан цін на 13.08.2020 за 1 т ріпаку озимого — 12 000 грн та пшениці озимої — 5600 грн. Таким чином, отриманий умовно чистий прибуток від застосування біопрепарату Граундфікс на ріпаку озимому становить від 3247 до 5275 грн/га, на пшениці озимій — від 639 до 2493 грн/га. 

Отже, внесення у ранньовесняне підживлення ріпаку озимого та озимих зернових культур біопрепарату Граундфікс з КАС підвищує доступність у ґрунті рухомих форм фосфору та калію, ефективність застосування внесених добрив та продуктивність культур. 

Граундфікс — біопрепарат виробництва компанії «БТУ-ЦЕНТР», до складу якого входить комплекс клітин бактерії Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. phosphaticum, Azotobacter chroococcum, Enterobacter sp., Paenibacillus poly myxa із загальним числом життєздатних клітин (0,5–1,5) × 109 КУО/см3, що є продуцентами ферментів, вітамінів, фітогормонів, амінокислот й інших фізіологічно активних речовин. Дія Граундфікс спрямована на підвищення доступності й рухомості в ґрунті фосфору й обмінного калію, а також на збільшення різних форм азоту в ґрунті; підвищення коефіцієнта використання поживних елементів із добрив у 1,2–1,5 раза; сприяння вільному надходженню в рослини кремнію; покращення біологічної активності ґрунту та його оздоровлення, а також має позитивну післядію на наступну культуру. 

Спосіб застосування біопрепарату Граундфікс: під основний і передпосівний обробіток ґрунту, в рядок під час сівби, а також у ранньовесняне підживлення. 

О. В. Шморгун, канд. с.-г. наук, БТУ-ЦЕНТР Д. В. Літвінов, д-р с.-г. наук, НУБіП 

Наші партнери