Доцільність застосування біодеструкторів

Журнал "Агробізнес сьогодні"
Відомо, що незамінним матеріалом, який поповнює ґрунт гумусовими і поживними речовинами для рослин і ґрунтових мікроорганізмів, є рослинні рештки — стерня, стебла та солома сільськогосподарських культур. Тривалість їх розкладання визначають переважно кліматичні умови (вологість і температура), кількість біомаси культури, виробленої і залишеної на поверхні ґрунту. Надмірна хімізація спричинює дефіцит корисної мікрофлори, уповільнює розкладання рослинних решток, сприяє накопиченню лігніну, фенолів, які пригнічують ріст сільськогосподарських культур і мінералізацію ґрунтової органіки, загалом погіршуючи стан ґрунту. Як наслідок — знижується врожайність. Тому останнім часом для покращення родючості ґрунтів застосовують препарати — біодеструктори пожнивних решток.

С. Корсун
доктор сільськогосподарських наук,
Г. Давидюк,
кандидат сільськогосподарських наук,
ННЦ «Інститут землеробства НААН»

Разом з тим існує припущення, що в разі застосування біодеструктора пришвидшується мінералізація органічних речовин як ґрунту, так і решток рослин, що може зумовлювати зниження вмісту гумусу, непродуктивні втрати біогенних елементів і додаткове виділення вуглекислоти з ґрунту. Завданням же ефективного біодеструктора є перетворення рослинних решток на гумусові речовини без «вибухової» інтенсивності мінералізації органічних речовин ґрунту, а також покращення його поживного режиму.

Науковці ННЦ «Інститут землеробства НААН» у лабораторних умовах провели дослідження з метою виявлення екологічної доцільності застосування біодеструктора. Об’єктом для дослідження обрали біодеструктор «Екостерн» (виробник — ПП «БТУ-Центр»), призначений для розкладання післяжнивних решток кукурудзи, соняшнику й інших культур, а також для оброблення рослинних решток різного походження під час компостування.

Упродовж місяця (30 діб) пластини целюлози витримували у контакті з ґрунтом, обробленим Екостерном. Контролем слугував ґрунт без оброблення біологічними препаратами.

Частка впливу біодеструктора на целюлозу у варіанті «ґрунт + Екостерн» становила 53%, а власної ґрунтової мікрофлори — 47%. Таким чином довели активність дії препарату.

Наступне запитання, що виникає: чи не сприятиме широке застосування біодеструктора «Екостерн» збільшенню викидів вуглекислого газу? Адже проблема підвищення концентрації парникових газів, у тому числі вуглекислого, в атмосфері планети є сьогодні серйозною екологічною проблемою. Разом з тим кінцевим продуктом розкладу органічних речовин у ґрунті саме і є вуглекислий газ, а також вода й інші неорганічні сполуки. Тому інтенсивність виділення вуглекислого газу під час компостування ґрунту з біодеструктором є важливим показником екологічної доцільності його використання.

Читати повністю